அடுத்த தடை வருகிறது-சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் வீதிப்பெயர்ப்பலகைகள் பிரதமர் அதிரடி

நாடு முழுவதும் உள்ள வீதிப்பெயர்ப்ப பலகைகைள் சிங்களம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். என பிரதமர் இன்று உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன, அவர்களுக்கு உடனடியாக நடமுறைக்கு வரும் வகையில் உத்தவிட்டுள்ளார்

0Shares

Advertisement

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*