கிழக்கு மாகாணம்

கதிர்காமப் பாதையில் பலரும் வியக்கும் வண்ணம் முஸ்லீம்கள்

பூர்வீக மதம் இந்து என்பதை உணர்ந்த இஸ்லாமியர்கள். கதிர்காம திருக்கந்தனின் திருவிழாக்காண கிழக்கு வாழ் முஸ்லிம்கள் நடைபாதை யாத்திரையை குமணக்காட்டு வழியாக ஆரம்பித்துள்ளனர். அவர்கள் உணர்ந்து விட்டனர் உண்மையினை. திகாரிய,குருணாகல்,வாழச்சேனை அக்குரணை காத்தாங்குடி போன்ற பிரதேசங்களிலிருந்து முஸ்லிம் பக்தர்கள் கருணைக்கந்தனின் அழைப்பையேற்றுள்ளனர். தமிழ் முஸ்லிம் உறவு விரிசல் ஏற்பட்டுள்ள […]