கொடிகாமம் பிரதேசபை – வட்டாரம் 11 தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்.

673
பொது அறிவுப்போட்டி 2018Sltnews

(கொடிகாமம் திருநாவுக்கரசு மத்திய கல்லூரி, கொடிகாமம் அரசினர் வித்தியாலயம்)

வீடு – 43

சைக்கிள் – 27

வீணை – 22

யானை – 01

கை – 04

மிகுதி கட்சிகள் குறைவான வாக்குகளை பெற்றுள்ளன.